Hero image
Tournament

Rules

TOERNOOIREGLEMENT

  

1.         Reglement. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de "International Football Association Board" van de FIFA en het reglement van de K.N.V.B.

 De bovengenoemde toernooiorganisator heeft de benodigde toe­stemming tot het houden van het toernooi verkregen van de K.N.V.B.

 De toernooiorganisator stelt een toernooicommissie samen die verantwoordelijk is voor de gehele toernooi-uitvoe­ring.

 2.         Arbitrage. De wedstrijden worden geleid door scheidsrech­ters aangesloten bij de K.N.V.B. Ieder team dient een persoon als grensrechter beschikbaar te stellen.

 3.         Teams.

Teams die de goedkeuring van hun nationale voetbalbond hebben gekregen zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen.

 

4.         Teamleider. Ieder team moet worden begeleid door een team­leider ouder dan 18 jaar. Zijn naam, adres en geboorteda­tum dienen op de spelerslijst te worden vermeld. De team­leider is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties, die voor de deelne­mers beschikbaar zijn gesteld.

 

5.         Categorieën

Categorie

Spelers geboren op of na

U19

01.01.2000

U17

01.01.2002

U15

01.01.2004

U13

01.01.2006

U11

01.01.2008

U09

01.01.2010

Controle. De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst waarop per speler naam, geboor­te­datum en rugnummer zijn vermeld, op het toernooi secretariaat overhan­digen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een offi­cieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden.

 

6.         Speelduur

Alle Categorieën                                              2 x 15 min.       

 

 

7.         Plaatsing - poulewedstrijden. De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven:

Winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten

 Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben be­haald, wordt de rangschikking als volgt bepaald:

 1. Doelsaldo
2. Hoogst aantal gescoorde goals
3. Uitslag onder­linge wedstrijd
4. Loting.

 Plaatsing - vervolgronden. Bij gelijk spel worden straf­schop­pen genomen volgens de regels van de Internationale Football Associ­ation Board van de FIFA.

 Plaatsing - finales. Bij gelijk spel worden strafschop­pen geno­men volgens de regels van de Internationale Football Association Board van de FIFA.

 

8.             Wedstrijd. Voor de wedstrijd overhandigt de teamleider de scheidsrechter de spelerslijst inclusief reservespelers. Per wedstrijd zijn alle 5 spelers (inclusief 1 keeper) van de maximaal 5 op de spelerslijst genoemde reserves inzet­baar. 

Bij de categorie U11 is "vrij" wisselen tijdens de gehele wed­strijd toegestaan.

 

9.         Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur.

 

10.        Disciplinaire maatregelen. Indien een speler uit het veld is gestuurd of een waarschuwing heeft gekregen, zal de scheids­rechter de Toernooicommissie direct na de wedstrijd hierover informeren. Een speler, die uit het veld is ge­stuurd of 2 officiële waarschuwingen heeft gekregen, wordt voor de vol­gende wedstrijd uitgesloten. Alle rapporten over wangedrag zullen door de toernooiorganisator naar de nationale voetbal bond worden gestuurd die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere nationale bonden.

 In geval van poulewedstrijden zullen alle resultaten van een team ongeldig verklaard worden, indien:

            - dat team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is;

            - dat team met een niet gerechtigde speler uitkomt;

            - door wangedrag van de spelers van dat team de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken.

 In de tussen- en eindronden, indien géén sprake is van poulewedstrijden, verliest in de hierboven genoemde gevallen het betreffende team automatisch met 0-3.

 

11.        Protesten. Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. Protesten met betrek­king tot andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 min. Na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij het toernooi commissie schriftelijk worden ingediend. De toernooi commissie besluit tevens over aangelegenheden waarin dit regle­ment niet voor­ziet. Het besluit van de toernooicommissie is bindend.

 

12.        Wedstrijdprogramma. De toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdpro­gramma te wijzigen.

 

13.        Aansprakelijkheid. De deelnemende clubs zijn zelf verant­woordelijk voor een adequate verzekering van de spelers. De organisatoren en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigen­dommen van de deelnemers.

  

TOURNAMENT RULES

 

1.       Rules.  All matches shall be played in accordance with the Laws of the game as laid down by he International Football Association Board, as issued by F.I.F.A and in accordance with the rules of the K.N.V.B.

The organising club, above, has received the necessary permission to host the tournament from the K.N.V.B.

 The organising club shall form an organising committee (tournament committee) which shall

be responsible for all arrangements in connection with the competition.

 

2.       Referees.  All matches will be controlled by referees affiliated to the K.N.V.B. Each team must designate one person to act as linesman.

 

3.       Teams.

Teams sanctioned by their national football association are entitled to participate in this tournament.

 

4.       Team Leader. Every team must be accompanied by an adult (over 18 years of age). The name, address and date of birth of this adult must be printed clearly on his team's

registration sheet.

This adult will be deemed to be the team leader and he will be responsible for the behaviour

of his players, on and off the field of play.  He will be held responsible for the

actions of his team within the sports complex and within all other facilities available to the group.

 

5.        Categories

Categories:

Players born at or after:

U19

01.01.2000

U17

01.01.2002

U15

01.01.2004

U13

01.01.2006

U11

01.01.2008

U09

01.01.2010

 

Age Control.  Prior to commencement of the tournament the team leader must submit, to

the tournament committee, a registration sheet which contains the full name, date of birth

and shirt number of every player in his team. All players must provide proof of their age and

identity. They may be asked to show this proof at any time.

 

6.        Duration of Play.

All categories: 2 x 15 min.

 

 

7.        Placing matches - preliminary rounds.

The final positions of teams in the preliminary rounds will be determined by the number of

points attained.  The points system applied will be:

3 points for a win, 1 point for a draw, 0 points for a loss.

 Where teams are level on points in their group the following will apply:

goal difference  2) most goals scored  3) the result of the mutual match  4) the drawing of

lots.

 Placing matches - Intermediate rounds. In the event of a draw, penalty kicks will be taken in accordance with the system laid down by the International Football Association

Board in order to determine the winners.

 Placing-finals. In the event of a draw, penalty kicks will be taken in accordance

with the system laid down by the International Football Association Board in order to determine the winner.

 

8.        Team Sheets and Substitutions.

Prior to each game the team leader must hand to the referee a team sheet which must give

each player's name, number and date of birth (including substitutions).

 All five players (including one goalkeeper) from 5 named substitutes on the team sheet may

be played at any time during the game. In case of cat. U11 "free" substitutions are allowed

during the whole game.

 

9.       Every team is obliged to bring a second choice strip of contrasting colour.  If, according to the referee, before the start of the match, the colours are too similar then

the team mentioned first in the programme must change.

 

10.   Discipline.  When a player is sent from the field or is given a caution, the tournament

committee will be notified immediately after the match by the referee.  Any player who

has been sent off or has received two cautions is not eligible to play in their team's next

game.

 Note:  All misconduct reports arising from the tournament will be forwarded to the National

Association of the host club who will forward these reports to the National

Associations concerned.

 In case of group matches ( = placing matches - preliminary rounds)

all results of a team will be rendered invalid in the following cases:

- if that team is late for a game without a valid reason,

- if that team uses an ineligible player,

- if the referee has to abandon a game due to misconduct

of players of that team.

 In the intermediate- and final rounds (if there is no question of group matches) the team

concerned loses in the cases mentioned automatically its match with the result 0-3.

 

11.   Protests. The referees decision in all matters concerning points of play shall be final and

binding, therefore protests in this area are not accepted.  

 


Tournament sponsored by